โครงการวิจัยระดับโรงพยาบาล / ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

 • โครงการ Effect of obesity and overweight on the development of metabolic diseases in an adult Thai population in Ubon Ratchathani over 5 years (ผู้วิจัย นพ.ปริญญา ชำนาญ ทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
 • โครงการ Evaluation of the effectiveness and acceptability of the Joint Asia Diabetes Evaluation (JADE) and DIAbetes MONitoring Database (DIAMOND) Programs in Type 2 diabetic patients in the Asia Pacific Region (ผู้วิจัย นพ.ปริญญา ชำนาญ ทุนวิจัย Asia Diabetes Foundation)
 • โครงการ Lime Powder Treatment Reduces Urinary Excretion of Total Protein and Transferrin but Increases Uromodulin Excretion in Patients With Urolithiasis (โครงการวิจัยร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ผู้วิจัย ศ.ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ ศ.นพ. วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด และ นพ.วัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา ทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
 • โครงการ Prevalence of Metabolic Syndrome among Children and Adolescent in Ubon Ratchathani Thailand: UMeSiA project (โครงการวิจัยร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้วิจัย อ.พลากร สืบสำราญ และ นพ.ปริญญา ชำนาญ ทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
 • โครงการ Diabetes and risk of risk of severe infection and related mortality in a Thai population in Ubon Ratchathani: data from electronic health records and death certificates (โครงการวิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษ ผู้วิจัย ศ.พญ.Susanna Dunachie มหาวิทยาลัย Oxford และ นพ.ปริญญา ชำนาญ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ทุนวิจัย UK Global Challenges Research Fund)
 • ดูทั้งหมด  โครงการวิจัยแพทย์ประจำบ้าน

 • วรวิธ อติพิบูลย์สิน การศึกษาความสามารถของ FRAX Model ในการทำนายโอกาสการเกิดกระดูกหักในผู้ป่วยกระดูกพรุนในจังหวัดอุบลราชธานี Resident 1 Orthopedics
 • ณพล รัตนเสริมทรัพย์ ความแตกต่างในการเคลื่อนของกระดูกไหปลาร้าส่วนกลางหักโดยเอกเรย์ท่า Upright และ Supine ใน ผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ Resident 1 Orthopedics
 • ณพัชร ณ ตระกั่วทุ่ง New configuration of cannulated hip screws for fixation of femoral neck fracture: a biomechanical study Resident 3 Orthopedics
 • ปรัศวี แสงชาติ ปัจจัยสัมพันธ์กับผลลัพธ์การรักษาในผู้ป่วยโรค Thrombotic thrombocytopenic purpura ที่รักษาโดย Therapeutic plasma exchange ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ Resident 1 Internal Medicine
 • ศศิพัชร์ แต้ภักดี การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเลือดออกในสมองหลังการให้การรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันด้วยยาละลายลิ่มเลือดในสมองผ่านทางหลอดเลือดดำในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี Visiting physician ภายใต้การดูแล ทัดดาว วิโรจน์อุไรเรือง
 • ดูทั้งหมด