ระเบียบแนวทางที่เกี่ยวข้อง
 • ระเบียบเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 • ระเบียบเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันสำหรับการทำวิจัย 
 • แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับบุคลากร รพ.สปส. พ.ศ.2563 
 • แนวทางสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย รพ.สปส. พ.ศ. 2563 
 • แนวทางการสนับสนุนรางวัลความสำเร็จการตีพิมพ์ผลงานวิจัย รพ.สปส. พ.ศ.2563 
 • แนวทางการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 
 • แนวทางการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนภายนอก 
 • แนวทางการให้ค่าปรึกษาวิจัยสำหรับบุคลากร 


 • เอกสาร download

  แบบฟอร์มแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมงานวิจัย

 • แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการชำระค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันเพื่อการวิจัย   
 • แบบฟอร์มแสดงความจำนงการชำระค่าธรรมเนียมพื่อการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   
 • แบบฟอร์มขอคำปรึกษาวิจัย

 • แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษางานวิจัย  
 • แบบรายงานการใหค้ําปรึกษางานวิจัย  
 • แบบฟอร์มทุนวิจัย

 • แบบฟอร์มยื่นข้อเสนอเพื่อรับทุน  
 • รูปแบบและหัวข้อโครงร่างการวิจัย  
 • แบบรายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน  
 • แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
 • รายงานการเงินโครงการวิจัย  
 • แบบฟอร์มขอรับค่าใช้จ่ายการตีพิมพ์

 • แบบฟอร์มขอรับการค่าตีพิมพ์งานวิจัย  
 • แบบฟอร์มขอรับรางวัลความสำเร็จการตีพิมพ์

 • แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  
 • แบบฟอร์มแสดงสัดส่วนการทำงานวิจัย สปส  
 • แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติ

 • แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย (แนบ 1)  
 • แบบฟอร์มรายงานผลการนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ (แนบ 2)