โครงการวิจัยระดับโรงพยาบาล / ความร่วมมือในระดับนานาชาติ
กลับหน้าเดิม


 • โครงการ Effect of obesity and overweight on the development of metabolic diseases in an adult Thai population in Ubon Ratchathani over 5 years (ผู้วิจัย นพ.ปริญญา ชำนาญ ทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
 • โครงการ Evaluation of the effectiveness and acceptability of the Joint Asia Diabetes Evaluation (JADE) and DIAbetes MONitoring Database (DIAMOND) Programs in Type 2 diabetic patients in the Asia Pacific Region (ผู้วิจัย นพ.ปริญญา ชำนาญ ทุนวิจัย Asia Diabetes Foundation)
 • โครงการ Lime Powder Treatment Reduces Urinary Excretion of Total Protein and Transferrin but Increases Uromodulin Excretion in Patients With Urolithiasis (โครงการวิจัยร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ผู้วิจัย ศ.ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ ศ.นพ. วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด และ นพ.วัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา ทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
 • โครงการ Prevalence of Metabolic Syndrome among Children and Adolescent in Ubon Ratchathani Thailand: UMeSiA project (โครงการวิจัยร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้วิจัย อ.พลากร สืบสำราญ และ นพ.ปริญญา ชำนาญ ทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
 • โครงการ Diabetes and risk of risk of severe infection and related mortality in a Thai population in Ubon Ratchathani: data from electronic health records and death certificates (โครงการวิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษ ผู้วิจัย ศ.พญ.Susanna Dunachie มหาวิทยาลัย Oxford และ นพ.ปริญญา ชำนาญ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ทุนวิจัย UK Global Challenges Research Fund)
 • โครงการ Study to evaluate the feasibility of universal HIV testing and antiretroviral treatment regardless of CD4 count using the Test and Treat strategy among men who have sex with men and transgender women in Thailand (โครงการวิจัยร่วมกับ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ผู้วิจัย ศ.นพ.ประพันธ์ ภานุภาค และ พญ.นิตยา ภานุภาค ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นพ.ปริญญา ชำนาญ และ คุณกฤตยาพร พลาเศรษฐ์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ทุนวิจัย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย The Foundation for AIDS Research สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ องค์การเภสัชกรรม Aids Fonds สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ WHO และกรมควบคุมโรค)
 • โครงการ Impact of physical activity and dietary interventions on prevention of dementia, chronic kidney disease, diabetes and cardiovascular disease in a Thai general population: cluster randomized controlled trial (โครงการวิจัยร่วมกับ สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย สมาคมโรคต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ผู้วิจัย ศ.นพ.ประเสริฐ บุญเกิด ศ.พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ศ.นพ.วิชัย เอกพรากร นพ.ปริญญา ชำนาญ นพ.อาคม อารยาวิชานนท์ พญ.อมรรัตน์ เทพากรณ์ นพ.วีระ มหาวนากูล นพ.พิเชษฐ์ หล่อวินิจนันท์ และ นพ.คมสัน พิริยะไพบูลย์ ทุนวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
 • โครงการ Obesity, overweight and all-cause and cause-specific mortality in diabetic and non-diabetic Thai population in Ubon Ratchathani: data from annual health examinations and death certificates (ผู้วิจัย นพ.ปริญญา ชำนาญ ทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
 • โครงการ Role of HbA1c and 50g GCT in early detection and prediction of gestational diabetes and associated maternal and fetal complications in Thailand (โครงการวิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัย Leicester ประเทศอังกฤษ และมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้วิจัย ศ.นพ.Bee Tan มหาวิทยาลัย Leicester รศ.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร มหาวิทยาลัยมหิดล นพ.ปริญญา ชำนาญ และ พญ.ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ทุนวิจัย MRC Newton Funds)
 • โครงการ Use of electronic health records for targeted case-finding and prevention of cardiovascular diseases and diabetes in Thailand (โครงการวิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัย Birmingham ประเทศอังกฤษ ผู้วิจัย ศ.นพ.Tom Marshall มหาวิทยาลัย Birmingham และ นพ.ปริญญา ชำนาญ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ทุนวิจัย -)

 • กลับหน้าเดิม