บริบท

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยของบุคลากรโรงพยาบาล ทั้งงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research: R2R)
งานวิจัยทางคลินิก (Clinical Study) รวมทั้งงานวิจัยทางแพทยศาสตร์ศึกษา (Medical Education: Med Ed)
ผ่านการปรับระบบสนับสนุนที่เอื้อต่อการทำวิจัย การฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น (Soft Skill)
และการให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย (Consultation)สำหรับุคลากร