พันธกิจ

พัฒนาศักยภาพด้านวิจัยของบุคลากร
และจัดระบบเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้คุณภาพ
และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อผู้ป่วยและระบบบริการของโรงพยาบาลได้