การอบรมวิจัยในแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์พี่เลี้ยง


 

 หลักสูตร 1

    การวิจัยเบื้องต้นทางการแพทย์และสาธารณสุข และการกำหนดคำถามวิจัย  
     อ.ปริญญา ชำนาญ

    Workshop การวางแผนพัฒนาโครงร่างงานวิจัยอย่างง่าย (1-page approach)  
     อ.ปริญญา ชำนาญ อ.สมานจิตต์ สมัครประโคน อ.สุวารี เจริญมุขยนันท

    Workshop การทบทวนวรรณกรรม และการคำนวณขนาดตัวอย่างอย่างง่ายเพื่องานวิจัย  
     อ.ปริญญา ชำนาญ อ.ศรัญญา ประทัยเทพ อ.สุพจน์ สายทอง อ. ยุพิน ชัยเวชสกุล

   เครื่องมือวิจัย โปรแกรมการบริหารจัดการงานวิจัยแบบครบวงจร และการเตรียมตัวให้งานวิจัยผ่านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์  
    อ.ปริญญา ชำนาญ อ.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ อ.อรชร มาลาหอม

    การนำเสนอโครงร่างวิจัย  
     คณาจารย์ทุกท่าน และอาจารย์ผู้ดูแลวิจัยแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ

 หลักสูตร 2

    การจัดการข้อมูลวิจัย  
     อ.ปริญญา ชำนาญ อ.สุพจน์ สายทอง อ.ปิยะวดี วุฒิกรสัมมากิจ อ.ประภาพร สุวรัตน์ชัย

   การวิเคราะห์ทางสถิติ  
    อ.ปริญญา ชำนาญ อ.สุพจน์ สายทอง อ.ประภาพร สุวรัตน์ชัย อ.ปิยะวดี วุฒิกรสัมมากิจ อ.สมานจิตต์ สมัครประโคน

    การเขียนบทความวิจัย  
    อ.ปริญญา ชำนาญ อ.ปิยะวดี วุฒิกรสัมมากิจ
การอบรมวิจัยพื้นฐานสำหรับบุคลากรใน รพ.


    หลักสูตรการวิเคราะห์ทางสถิติพื้นฐานสำหรับงานวิจัย ทางการแพทย์และสาธารณสุข - SPSS  
     อ.สุพจน์ สายทองล , อ.ยุพิน ชัยเวชสกุล และ อ.ปริญญา ชำนาญ

    หลักสูตรการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงสำหรับงานวิจัย ทางการแพทย์และสาธารณสุข - SPSS  
     อ.สุพจน์ สายทองล , อ.ยุพิน ชัยเวชสกุล และ อ.ปริญญา ชำนาญ

    หลักสูตรการใช้โปรแกรมบริหารจัดการบรรณานุกรม EndNote  
     อ.ปริญญา ชำนาญล , อ.สุพจน์ สายทอง และ อ.ยุพิน ชัยเวชสกุล