ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

 • Chamnan P, Boongird P, Laptikultham S, Krittayapoositpot P, Nitiyanant W, Aekplakorn W, and HCUR Investigators. Dose-response relationship between physical exercise and risk of physician-diagnosed dementia in 206,073 Thai community-dwelling men and women: HCUR Study. Eur J Neurol 2020 (in press)
 • Chotichavanrattanakun K, Wuttikonsammakit P, Chamnan P. First trimester risk factors of pregnancy associated hypertension in Sanpasitthiprasong Hospital. Thai J Obstet Gynaecol 2020 (in press)
 • Lim LL, Lau ESH, Fu AWC, Ray S, Hung Y-J, Tan ATB, Chamnan P, et al. on behalf of the Asia-Pacific JADE Study. A 12-month randomized, multinational, technologically-assisted integrated diabetes care program in type 2 diabetes: the Asia-Pacific JADE study. BMC Medicine 2020 (in press)
 • Chansitthichok S, Chamnan P, Sarkhampee P, Lertsawatvicha N, Voravisutthikul P, Wattanarath P. Survival of Patients with Cholangiocarcinoma Receiving Surgical Treatment in an O. viverrini Endemic Area in Thailand: A Retrospective Cohort Study. Asian Pac J Cancer Prev. 2020 Apr 1;21(4):903-909.
 • Rongkard P, Kronsteiner B, Hantrakun V, Jenjaroen K, Sumonwiriya M, Chaichana P, Chumseng S, Chantratita N, Wuthiekanun V, Fletcher HA, Teparrukkul P, Limmathurotsakul D, Day NPJ, Dunachie SJ. Human Immune Responses to Melioidosis and Cross-Reactivity to Low-Virulence Burkholderia Species, Thailand(1). Emerg Infect Dis. 2020 Mar;26(3):463-471.
 • Singkibutr T, Wuttikonsammakit P, Chamnan P. Effects of Dengue infection on maternal and neonatal outcomes in Thai pregnant women: A retrospective cohort study. J Med Assoc Thai 2020; 103 (2):155-62.
 • Cho YM, Deerochanawong C, Seekaew S, Suraamornkul S, Benjachareonwong S, Sattanon S, Chamnan P, et al. Efficacy and safety of gemigliptin as add-on therapy to insulin, with or without metformin, in patients with type 2 diabetes mellitus (ZEUS II study). Diabetes Obes Metab. 2020 Jan;22(1):123-127.
 • Wright SW, Kaewarpai T, Lovelace-Macon L, Ducken D, Hantrakun V, Rudd KE, Teparrukkul P, Phunpang R, Ekchariyawat P, Dulsuk A, Moonmueangsan B, Morakot C, Thiansukhon E, Limmathurotsakul D, Chantratita N, West TE. A Two Biomarker Model Augments Clinical Prediction of Mortality in Melioidosis. Clin Infect Dis. 2020 Feb 8. pii: ciaa126.
 • WHO CVD Risk Chart Working Group. World Health Organization cardiovascular disease risk charts: revised models to estimate risk in 21 global regions. Lancet Glob Health. 2019 Oct; 7(10): e1332-e1345.
 • Kerdtawee P, Wuttikonsammakit P, Chamnan P. Efficacy of Intravenous Sedation, Paracervical Block and Paracervical Block with Lidocaine Spray on Pain Relief during Uterine Curettage in First Trimester Incomplete Abortion: Randomized clinical trial. Thai J Obstet Gynaecol 2019; 27(3):139-148.
 • ดูทั้งหมด  การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการนานาชาติของบุคลากร

 • วิทยากรบรรยายเรื่อง “EHR: Advantages and challenges of using routine data for research (Thailand experience)” ในที่ประชุม Diabetes and Infection Network Workshop ณ เมือง New Delhi ประเทศ India (นพ.ปริญญา ชำนาญ)
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง “Non-communicable diseases as underlying conditions: Clinical epidemiology” ในที่ประชุม Infection and Immunity in Antimicrobial Resistance Meeting 2019 ณ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย (นพ.ปริญญา ชำนาญ)
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง “Impact of lifestyle modification on development of dementia, chronic kidney disease, diabetes and cardiovascular disease in a Thai general population in Ubon Ratchathani (ELEGANCE): Short term results” ในที่ประชุม Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2019 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (นพ.ปริญญา ชำนาญ)
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “What Medical Students Learned about Professionalism in a Hidden Curriculum: Medical Teacher and Resident Perspectives” ในที่ประชุม AMEE 2019 ณ เมือง Vienna ประเทศ Austria (พญ.ศรัญญา ประทัยเทพ)
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Fostering residency research skills through a multi-mentoring system” ในที่ประชุม AMEE 2019 ณ เมือง Vienna ประเทศ Austria (นพ.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์)
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Evaluation of bedside teaching programme in surgical clerkship” ในที่ประชุม AMEE 2019 ณ เมือง Vienna ประเทศ Austria (พญ.สมานจิตต์ สมัครประโคน)
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “What do medical students learn from Pediatrics family home visit? Mixed methods” ในที่ประชุม AMEE 2019 ณ เมือง Vienna ประเทศ Austria (พญ.นวรัตน์ อรุณยะเดช)
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Health System Research: teaching in 5th year medical students by multidisciplinary staff in Medical Teaching Center, Sunprasitthiprasong Hospital, Thailand: 10-year experience” ในที่ประชุม AMEE 2019 ณ เมือง Vienna ประเทศ Austria (นางศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน)
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Research of medical students of Sunpasitthiprasong Hospital Ubonratchathani, Thailand: a 5-year audit” ในที่ประชุม AMEE 2019 ณ เมือง Vienna ประเทศ Austria (นางสาวประภาพร สุวะรัตน์ชัย)
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Physical activity as key risk factors for incident dementiain a Thai population: Health Checks Ubon Ratchathani (HCUR) Study” ในที่ประชุม AHA EPI/Lifestyle 2018 Scientific Sessions ณ เมือง New Orleans, Louisiana ประเทศ USA (นพ.ปริญญา ชำนาญ)

 • ดูทั้งหมด