ผลงานวิจัยภายในประเทศ

  • ฟองฝน ผลจันทร์, สนธยา พิริยะกิจไพบูลย์, ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ. ประสิทธิภาพยาเอสโตรเจนตรีมที่ผลิตขึ้นเองในการรักษาภาวะช่องคลอดแห้งในสตรีวัยหมดระดู: การศึกษาทดลองแบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองข้าง. สรรพสิทธิเวชสาร 2563, 41(1): 1-14. [ link to article.]
  • ศุภสา นิยมพานิชการ, รติพร บาลโสง, สุวัติยา กิจศรันย์, คะนึงนิตย์ เชมรัมย์, ปริญญา ชำนาญ. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเอ็นไซม์ ADA ในเยื่อหุ้มหัวใจ กับการวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ้มหัวใจ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี สรรพสิทธิเวชสาร 2563, 41(1): 15-27. [ link to article.]
  • พึงเนตร สฤษดิ์นิรันดร์, อาคม อารยาวิชานนท์. สมาธิบำบัดทางการแพทย์ สรรพสิทธิเวชสาร 2563, 41(1): 29-40.
  • [ link to article.]

  • สุวารี เจริญมุขยนันท, ประวิตร เจนวรรธนะกุล, คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต. การศึกษาผลลัพธ์การบริการทาง กายภาพบำบัดด้านคลินิกและตัวชี้วัด. งบประมาณจากสภากายภาพบำบัด 2563.
  • สุวารี เจริญมุขยนันท, ประวิตร เจนวรรธนะกุล, คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต. ผลลัพธ์ด้านคลินิกและตัวชี้วัดทาง กายภาพบำบัดเพื่อ การพัฒนามาตรฐานบริการกายภาพบำบัด: การทบทวน วรรณกรรมของการทบทวนอย่างเป็นระบบ. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2563, 14(4): ตุลาคม-ธันวาคม 2563 [ link to article.]
  • วชิรา โพธิ์ใส. การวิเคราะห์องค์ปรพกอบของการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตรสุขภาพ 2563, 27(2): 63-76. [ link to article.]
  • ดูทั้งหมด