ผลงานวิจัยภายในประเทศ

 • พัชรียา ศิริพานทอง, ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ, ปริญญา ชำนาญ. การศึกษาประสิทธิภาพ ของการใช้ถุงเจลให้ความเย็นในการลดระดับความปวดหลังผ่าตัดคลอดบุตรที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์: การศึกษาทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มเปรียบเทียบ. Thai J Obstet Gynaecol 2565: 30(1): 15-24.
 • ณัฐนนท์ นามจันทรา, ปฐมพงษ์ คำภามูล. อุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน และกึ่งเฉียบพลันของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment ยกสูง ที่ได้รับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่านสายสวนในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยการศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา 5 ปี. สรรพสิทธิเวชสาร 2565; 43(1): 1-12.
 • นิจกานต์ ตันอุ่นเดช, ปิยพร วริสาร, สุทธิกานต์ จินตะเวช, วนัชพรสุภเสถียร. ผลการให้บริการกายภาพบำบัดในคลินิกชะลอไตเสื่อมของหน่วยปฐมภูมิในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. สรรพสิทธิเวชสาร 2565; 43(1): 21-32.
 • อาคม อารยาวิชานนท์. การรักษาด้วยวิธีการที่ไม่ใช้ยาในการป้องกันโรคไมเกรน. สรรพสิทธิเวชสาร 2565; 43(1): 33-39.
 • นิตยา กรายทอง, พิทักษ์ พิมพ์พันธ์, สุวิมล จินดาศรี. ผลการใช้นวัตกรรมถุงเจลเย็นประคบต่อการลดอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยเลือดออกในสมองในห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์. 2564; 5(2): 113-124. [ link to article.]
 • วชิรา โพธิ์ใส, ราตรี บุญชู. ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง.เชียงใหม่เวชสาร 2564; 60(1): 63-74. [ link to article.]
 • สมสมัย บุญส่อง, เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย, นุสรา ประเสริฐศรี. การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียดื้อยา ในแผนกศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. วารสารพยาบาลทหารบก 2564; 22(1): 458-467. [ link to article.]
 • กันยาณัฐ โชติชวาลรัตนกุล, ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ, ปริญญา ชำนาญ. ปัจจัยเสี่ยงในไตรมาสแรกที่ก่อให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. Thai J Obstet Gynaecol 2021; 29(1): 26-39. [ link to article.]
 • ณพัชร ณ ตะกั่วทุ่ง, ชานนท์ ชัยวิเศษ. การเปรียบเทียบทางชีวกลศาสตร์ของโครงแบบ DCCS และ CFIX ของสกรูในการยึดคอของกระดูกต้นขาเทียมที่หัก. สรรพสิทธิเวชสาร 2564; 42(1): 1-12. [ link to article.]
 • ตรี หาญประเสริฐพงษ์. ภาวะการเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับท่อไต ในผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์: กรณีศึกษา. สรรพสิทธิเวชสาร 2564; 42(1): 23-29. [ link to article.]
 • มาลี กสิพร้อง. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจทางภูมิคุ้มกันในน้ำเหลืองกับค่า ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดในผู้ติดเชื้อเดงกีใน รพ.สรรพสิทธิประสงค์. สรรพสิทธิเวชสาร 2564; 42(2): 31-38. [ link to article.]
 • ดูทั้งหมด  การนำเสนอผลงานวิจัยระดับเขต

 • นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ Online “Wat-MAC (wireless video-laryngoscope with smart phone) ของการใส่ท่อช่วยหายใจ ลดความเสี่ยงจาก COVOD-19:New normal โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี” ในการประชุมวิชาการเขต สุขภาพที่ 10 ประจำปี 2564 จังหวัดมุกดาหาร (ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ Online “ผลของการให้ข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อวิดีทัศน์ชุดเที่ยวชมห้องผ่าตัด ต่อระดับความวิตกกังวลก่อนการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้า ณ.คลินิกวิสัญญีสรรพสิทธิ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี” ในการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2564 (ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ Online “การพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มเสี่ยงสูงอย่างมีส่วนร่วมและเสริมสร้างพลังอำนาจ บริบทโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์” การประชุมเชิงปฏิบัติการ รางวัลศรีสังวาลย์ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการทางการพยาบาล” (ศิริเอมอร วิชาชาติ) [ link to article.]

 • ดูทั้งหมด

  การนำเสนอผลงานวิจัยระดับประเทศ

 • นำเสนอผลงานวิจัย “การให้บริการผ่าตัดวันเดียวกลับไส้เลื่อนในเด็ก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี” งานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ชมรมวิสัญญีแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมปรี๊นพาเลซ มหานาค นำเสนอ poster presentation (ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย “ผลของการให้ข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อวิดีทัศน์ชุดเที่ยวชมห้องผ่าตัด ต่อระดับความวิตกกังวลก่อนการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้า ณ คลินิกวิสัญญีสรรพสิทธิ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี” ในการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร (ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาสื่อแผ่นพับในงานด้านวิสัญญีสำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติ” ในงานประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (กัลยา อุ่นรัตนะ) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย “กลุ่ม breast cancer care team” มหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล ประจำปี 2562 กระทรวงอุตสาหกรรม (สุวนิตย์ สีถาการ) [ link to article.]

 • ดูทั้งหมด