หน้าที่ความรับผิดชอบ (Role Function and Responsibility)

1.พัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการวิจัย เพื่อผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
2.ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในองค์กร และภายนอกองค์กร หน่วยงานต่างๆ ภายนอกโรงพยาบาลในระดับประเทศและนานาชาติ
3.พัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและให้บรรลุเป้าหมายการประกันคุณภาพโรงพยาบาล
4.ประสานงานและประชาสัมพันธ์งานวิจัย และหน่วยงานในด้านแหล่งทุน และแหล่งข้อมูลด้านการวิจัยสำหรับบุคลากร