รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับในระดับนานาชาติ

  • นพ.ปริญญา ชำนาญ ได้รับรางวัลทุนวิจัย Newton Fund 2018 (UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases) ในฐานะผู้วิจัยร่วม ในโครงการวิจัย “Role of HbA1c and 50g GCT in early detection and prediction of gestational diabetes and associated maternal and fetal complications in Thailand” ทุนวิจัย 22.4 ล้านบาท
  • นพ.ปริญญา ชำนาญ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น 2018 Paul Dudley White International Scholar จากสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Heart Association)
  • นพ.ปริญญา ชำนาญ ได้รับรางวัล 2017 International Early Career Investigator Award จาก สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Heart Association (1 ใน 20 คนทั่วโลก)
  • นพ.ปริญญา ชำนาญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Oral Presentation ในที่ประชุม 11th Asian Society Against Dementia (ASAD) – Joint Conference “Fighting Against Dementia” 2017
  • พญ.จิรา ไตรรงค์จิตเหมาะ ได้รับรางวัล Best Poster Award ในที่ประชุม AMEE 2015 ณ เมือง Glasgow ประเทศ Scotland
  • นพ.ปริญญา ชำนาญ ได้รับทุนรางวัล Harvard Medical School Scholarship for the Global Clinical Scholars Research Training program 2014 (ปฏิเสธรับทุน)
  • นพ.ปริญญา ชำนาญ ได้รับรางวัล Elizabeth Barrett-Connor Research Award for Young Investigators 2013 ของสมาคมโรคหัวใจอเมริกัน American Heart Association, Council on Epidemiology and Prevention (1 ใน 5 คนทั่วโลก)
  • นพ.ปริญญา ชำนาญ ได้รับรางวัล ได้รับรางวัล International Mentoring Travel Grant 2013 จากสมาคมโรคหัวใจอเมริกัน American Heart Association