โครงการวิจัยแพทย์ประจำบ้าน
กลับหน้าเดิม


ปี 2563

 • วรวิธ อติพิบูลย์สิน การศึกษาความสามารถของ FRAX Model ในการทำนายโอกาสการเกิดกระดูกหักในผู้ป่วยกระดูกพรุนในจังหวัดอุบลราชธานี Resident 1 Orthopedics
 • ณพล รัตนเสริมทรัพย์ ความแตกต่างในการเคลื่อนของกระดูกไหปลาร้าส่วนกลางหักโดยเอกเรย์ท่า Upright และ Supine ใน ผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ Resident 1 Orthopedics
 • ณพัชร ณ ตระกั่วทุ่ง New configuration of cannulated hip screws for fixation of femoral neck fracture: a biomechanical study Resident 3 Orthopedics
 • ปรัศวี แสงชาติ ปัจจัยสัมพันธ์กับผลลัพธ์การรักษาในผู้ป่วยโรค Thrombotic thrombocytopenic purpura ที่รักษาโดย Therapeutic plasma exchange ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ Resident 1 Internal Medicine
 • ศศิพัชร์ แต้ภักดี การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเลือดออกในสมองหลังการให้การรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันด้วยยาละลายลิ่มเลือดในสมองผ่านทางหลอดเลือดดำในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี Visiting physician ภายใต้การดูแล ทัดดาว วิโรจน์อุไรเรือง
 • ชนกานต์ ดวนใหญ่ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับน้ำตาลในเลือดในพระสงฆ์อาพาธโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี Resident 3 Fam Med

 • ปี 2562

 • มณฑ์ปราชญ์ หาญผดุงกิจ การศึกษาการติดเชื้อ Cryptococcus ในผู้ป่วยที่ไม่ติดเชื้อ HIV ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ Resident 3 Internal Medicine
 • คณินทร์ ศรีอุดมพร การศึกษาผลลัพธ์ของการรักษาเสริมในผู้ป่วยมะเร็งท่อน ้าดีในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ Resident 3 Internal Medicine
 • ศุภสา นิยมพานิชการ ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเอนไซม์ ADA ในน้ำเยื่อหุ้มหัวใจ กับการวินิจฉัยโรคในกลุ่มผู้ป่วยสงสัยภาวะ น้ำคั่งในเยื่อหุ้มหัวใจจากการติดเชื้อวัณโรค: a retrospective cohort study Resident 3 Internal Medicine
 • รัชพร คงบำรุง Clinical characteristics and outcomes of toxicity from wild mushroom poisoning in Sunpasitthiprasong Hospital Resident 2 Internal Medicine
 • สุขสันติ กันหารักษ์ ผลของโปรแกรมการสร้างทักษะการดูแลตัวเอง ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในคลินิกหมอครอบครัว ชุมชนชยางกูร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ต่อระดับฮีโมโกลบินเอวันซี Resident 3 Fam Med
 • ปัยรัตน์ ศรีเดช ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่องการดูแลรักษาแบบ ประคับประคองและการนำความรู้ไปใช้ Resident Fam Med
 • ณัชฎา ประสิทธิ์ภูริปรีชา ภาวะโรคและการวินิจฉัยโรคผิวหนังในหน่วยบริการสุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี The burden of skin disease in Thai general population in Thailand: An analysis of prevalence and DALYs using real-world healthcare service data Resident 3 Fam Med
 • สุระพันธ์ สุรำไพ ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการมีภาวะ overactive bladder ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขตเมืองอุบลราชธานี Resident 3 Fam Med
 • สรัญญา โสมนัส Early palliative care กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ Early palliative care for adults with advanced cancer in sunpasittiprasong hospitel Resident 1 Fam Med
 • ภาติกวัฒน์ จอมพรรษา Factors association with mortality in children with melioidosis in sunpasittiprasong hospital Ubunratchathani Resident 3 Pediatrics
 • นฤมล กิจวรเมธา ผลลัพธ์ทางระบบประสาทของการรักษาทารกแรกเกิด ที่มีภาวะขาดออกซิเจนด้วยการลดอุณหภูมิกาย Neurological outcome in therapeutic hypothermia of Neonates with Birth Asphyxia Resident 1 Pediatrics
 • อภิชญา ทิมเรืองเวช ความชุกและผลทางระบบประสาทของการมีเลือดออกในสมอง ในผู้ป่วยเด็กฮีโมฟีเลียที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ Prevalence and neurological outcome in intracranial hemorrhage in hemophilia child at Sunpasittiprasong Hospital Resident 1 Pediatrics
 • ชลลดา วิริยะกุล การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับยาสเตียรอยด์ในมารดาที่คลอดทารกเกิดก่อนกำหนดระยะท้าย ต่อการเกิดทารกกลุ่มหายใจลำบาก ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ Association between antenatal corticosteroid on respiratory distress in late preterm infant in Sunpasitthiprasong Hospital Resident 1 Pediatrics
 • นันทพงศ์ พงศ์ทิพากร การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้สมการทางคลินิกเพื่อคาดคะเนน าหนกัของทารกในครรภ์ 3 สมการ และการอัลตราซาวด์ ในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ชาวไทยที่มีอายุครรภ์ 28-42 สัปดาห์ (Comparison of three clinical equations versus ultrasonography for estimation of fetal weight in Thai pregnancy women GA 28-42 weeks Resident 3 OB-Gyn
 • ประภัทร เลิศฤาชาชัย ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการควบคุมโรค ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และความดัน โลหิตสูงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของอำเภอวารินชำราบ Association between health literacy and disease control in patient DM2 and for HT in PCU setting Resident 2 Fam Med
 • สร้อยฟ้า ศรีสันต์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคอ้วนและสมรรถภาพปอดในเด็กไทย Association between anthropometric measurements and pulmonary function in apparently healthy thai school children Resident 1 Pediatrics
 • สิรวิชญ์ แสงเดือน การศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอในเด็กเล็กกับการเลี้ยง ดูของผู้ปกครอง Association of screen media viewing in young children with care giver parenting Resident 2 Pediatrics
 • บุณฑริกา ประจำเมือง การศึกษาการใช้แนวทางเวชปฏิบัติภาวะไข้ชัก ที่จัดทำโดยกลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เพื่อลดอัตราการส่งต่อผู้ป่วยภาวะไข้ชัก นอกเวลาราชการในจังหวัดอุบลราชธานี Clinical practice guideline for febrile seizures provided by department of pediatrics sunpasittiprasong hospital for reducing the number of patient that referred after hour of work in Ubunratchathani Resident 1 Pediatrics
 • พัชรีญา ศิริพานทอง การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ถุงเจลให้ความเย็นในการลดระดับความเจ็บปวดหลังผ่าตัดคลอดบุตร ที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์: การศึกษาแบบสุ่ม Effectiveness of cold gel pack in reducing post cesarean section in Sunpasittiprasong Hospital : RCT Resident 1 OB-Gyn

 • ปี 2561

 • นันทพงศ์ พงศ์ทิพากร การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้สมการทางคลินิกเพื่อคาดคะเนน าหนกัของทารกในครรภ์ 3 สมการ และการอัลตราซาวด์ ในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ชาวไทยที่มีอายุครรภ์ 28-42 สัปดาห์ (Comparison of three clinical equations versus ultrasonography for estimation of fetal weight in Thai pregnancy women GA 28-42 weeks Resident 3 OB-Gyn
 • พสุกานต์ มะโนขันธุ์ การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ยาไดโครฟิแนคร่วมกับพาราเซตามอล และยาพาราเซตามอลอย่างเดียว ในการลดอาการปวดแผลฝีเย็บในสตรีที่คลอดทางช่องคลอด โดยใช้เครื่องเครื่องดูดสุญญากาศ Effectiveness of combined Diclofenac and Paracetamol versus Paracetamol alone on the ingesting of renewal pain following vacuum assist vaginal delivery Resident 1 OB-Gyn
 • หทัยพร ล้ำเลิศปัญญา การศึกษาผลของการให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดขณะฝากครรภ์กับการใช้วิธีคุมกำเนิดแบบ long acting reversible contraception ในมารดาวัยรุ่น The influence of prenatal contraceptive counseling on long acting reversible contraceptive used in adolescent pregnancy Resident 1 OB-Gyn
 • นันทิชา แต้ภิรมย์กุล ผลการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจเกินในทารกแรกคลอดก่อนกำหนดด้วยการใช้ยาพาราเซตามอลเทียบ กับยาไอบูโปรเฟน: randomized controlled trial Efficacy of oral paracetamal vs. oral ibuprofen in patent ductus arteriosus in preterm infants: randomized controlled trial Resident 2 Pediatrics
 • วาสุเทพ แซ่เตีย การศึกษาเปรียบเทียบผลของการลดระยะเวลารอคลอด โดยใช้มณีเวชท่าผีเสื้อในมารดาที่มาคลอดที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ Efficacy of the Butterfly positioning Maneevada to decrease duration in 1st stage of Labor : A randomized Resident 1 OB-Gyn
 • ชนกานต์ ดวนใหญ่ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในพระสงฆ์อาพาธโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้า รับการรักษาในโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ Resident Fam Med
 • ภัทรสุดา ฟองงาม ความสัมพันธ์ของความรุนแรง ของโรคข้อเข่าเสื่อมต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุ ในโรงพยาบาล วารินชำราบ Resident Fam Med
 • ฐิตินันท์ เลิศฤาชาชัย ผลของโปรแกรมการเยี่ยมบ้าน โดยทีมสหสาขาวิชาชีพต่อการควบคุมโรคในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี ในคลินิกหมอครอบครัวค้อน้อย : RCT Resident Fam Med Kanyanat Chotichavanrattanakun First trimester risk factors associated with development of pregnancy associated hypertension in Sanpasitthiprasong Hospital Resident 3 Obstetrics & Gynecology
 • พงษ์นิวัฒน์ จันทนา Mortality and morbidity in patients with closed osteoporotic intertrochanteric fractures who underwent early and delayed internal fixation in Sunpasitthiprasong Hospital, Ubonrachathani Resident 2 Orthopedics

 • ปี 2560

 • Thanittha Singhibutr Comparison of maternal and neonatal outcomes of pregnant women with and without dengue infection in Thailand Residency Training in Obstetrics & Gynecology
 • Pipat Ngammisri Predictive factors of mortality in patients with systemic lupus erythematosus at Sanpasitthiprasong Hospital, Ubon Ratchathani Residency Training in Internal Medicine
 • Pakapong Kerdtawee Efficacy of intravenous sedation, paracervical block alone and paracervical block pain with lidocaine spray for pain control in women with first trimester incomplete abortion who receive therapeutic curettage: a randomized control trial Residency Training in Obstetrics and Gynecology

 • ปี 2559

 • Bussakorn Chalidapong Sterility and moisture content of cancellous bone allograft in Sanpasitthipasong Hospital Residency Training in Orthopedics
 • Kanokwan Sriladla Prevalence and factors associated with attending an emergency room with non-urgency-emergency conditions at the 50 Pansa Mahavajiralongkorn Hospital Residency Training in Family Medicine
 • Krittika Wanitchakul Effect of chair yoga on pain, joint stiffness and function in elderly with osteoarthritis: a quasi- experimental design Residency Training in Family Medicine
 • Quankamon Dejatiwongse Na Ayudhya Factors influencing family decision to participate in the intervention to address school children with mental, learning and behavioral problems: a qualitative study Internship in Psychiatry
 • Pimkamon Kiatsuranon Comparison of cardiometabolic factors and diseases in individuals with and without HIV infection in Sanpasitthiprasong Hospital: a case-control study Residency Training in Internal Medicine
 • Kwanchanok Srisutham Efficacy of oral progesterone and vaginal progesterone after tocolytic therapy in threatened preterm labor: a randomized controlled trial Residency Training in Obstetrics & Gynecology
 • Kullachat Saejuang Study of the efficacy of domperidone and herbal tea for augmentation of breast milk production in cesarean delivery mothers: 2x2 factorial design Residency Training in Obstetrics & Gynecology

 • ปี 2558

 • Kanit Thitichettrakul Effectiveness of empowerment and individual-tailored counseling through social media on weight reduction in hospital staffs with obesity in Thailand Residency Training in Family Medicine
 • Metawee Chaiyaphruk Sex health comprehension in adolescents with HIV infection treated at Sanpasitthiprasong Hospital Residency Training in Paediatrics
 • Pichamol Ouppaphan Intermittent versus continuous proton pump inhibitor infusion in peptic ulcer bleeding : a prospective randomized study Fellowship Training in Internal Medicine (Gastroenterology) Rajvithi Hospital

 • ปี 2557

 • Pattraporn Sindhuprasit Effect of self care behavioral change program on glycemic control in poorly controlled type 2 diabetes mellitus at Warinchamrab Municipal Public Health Center of UbonRatchathani Residency Training in Family Medicine
 • Kritawit Anuroj Comparative ability of indirect hemagglutination titer antibody and indirect immunofluorescent antibody tests to screen for melioidosis in children presenting with fever at Sanpasitthiprasong Hospital Residency Training in Paediatrics
 • Sarun Amsumang Association between intrapartum cardiotocogram and early neonatal outcomes in a tertiary hospital in Thailand Residency Training in Obstetrics & Gynecology
 • Patrada Suwansura Diagnostic accuracy of cervical visual inspection with acetic acid plus 4 quadrants random cervical biopsy by general practitioners in women with abnormal pap smear Residency training in Obstetrics & Gynecology

 • ปี 2556

 • Kitja Duwa Factors associated with mortality in major trauma patients receiving treatment in the ER-to-OR system in Sanpasitthiprasong Hospital Residency Training in General Surgery
 • Paitoon Jongviriyavong Treatment outcomes of Guillain Barre Syndrome: a retrospective study at Sanpasitthiprasong Hospital Residency Training in Internal Medicine
 • Phusanee Kanoksil Factors associated with mortality in children with Grades III and IV dengue hemorrhagic fever at Sanpasitthiprasong Hospital Residency Training in Pediatrics

 • ปี 2555

 • Anuchit Hirankitti Association between glycemic control and quality of life in patients with type 2 diabetes Residency Training in Family Medicine
 • Chalermpol Rawenipapong Factors associated with postpartum tubal sterilization in pregnant women who intended to limit childbearing in Sanpasitthiprasong Hospital Residency Training in Obstetrics & Gynecology

 • กลับหน้าเดิม