คณะกรรมการกลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย

การทำงานของกลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการเป็นหลัก โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัย จากหลายกลุ่มงาน และหลากหลายความเชียวชาญมาช่วยในการกำหนดทิศทางนโยบายวางแผนดำเนินการ และประเมินผลกิจกรรมในการสนับสนุน และผลักดันงานวิจัยของ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ควบคู่ไปกับงานวิจัยที่ได้คุณภาพควบคู่ไปกับความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วย

DownLoad :: หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย

รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย
นพ.ปริญญา ชำนาญ
ประธาน
ประวัติ


นพ.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์
รองประธาน
ประวัติ


นพ.พิสิษฐ์ เวชกามา
ประวัติ
เลขานุการ


พญ.สุรางคนา อินทร์สุข
ประวัติ
เลขานุการ


พญ.ศรัญญา ประทัยเทพ
ประวัติ


พญ.สมานจิตต์ สมัครประโคน
ประวัติ


พญ.ปิยะวดี วุฒิกรสัมมากิจ
ประวัติ


พญ.สุมนมาลย์ คล้ำชื่น
ประวัติ


นางสาวรัชนี วีระสุขสวัสดิ์
ประวัติ


นางสาวอรชร มาลาหอม
ประวัติ


นางสาวศศิธร ชำนาญผล
ประวัติ


นางสุเพียร โภคทิพย์
ประวัติ


นางสาวประภาพร สุวรัตน์ชัย
ประวัติ


นางศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน
ประวัติ


นายสุพจน์ สายทอง
ประวัติ


นางสาววีระนุช มยุเรศ
ประวัติ


นางสาวสุวารี เจริญมุขยนันท
ประวัติ


นางสาวยุพิน ชัยเวชสกุล
ประวัติ


นางสาวนิตยา ดาววงศ์ญาติ
ประวัติ


นางสาวพัชรี กาญจนวัฒน์
ประวัติ


นางพิชญดา ดาทวี
ประวัติ


น.ส.สุพัตรา ชายแก้ว
ประวัติ


นางอิสรีย์ แต้สงเคราะห์
ประวัติ


นางสาวเบญจมาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ
เลขานุการ
ประวัติ


นางพัชริน ทองเหลือง
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประวัติ