ภาพกิจกรรม
สมาชิกทีมเข้าฝึกอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์


การจัดเตรียมสถานที่และโครงสร้างกลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย


ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย ประจำเดือน กค.61


กิจกรรมการนำเสนองานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน


ประเมินคุณภาพจากทีม QST
ผอ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์
31 พฤษภาคม 2561


ประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย
15 พ.ย. 2561


ICH-GCP
กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย
29-30 ต.ค. 2562


ประชุมการจัดการความรู้
เรื่องการพัฒนาศูนย์วิจัยคลินิค ณ รพ.เชียงราย
12-14 ธ.ค. 2562


ประชุมคณะกรรมการ
การบริหารกองทุนวิจัย
วันที่ 24 พ.ค. 2563