ประชุมการจัดการความรู้เรื่องการพัฒนาศูนย์วิจัยคลินิค ณ รพ.เชียงราย
กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย
12-14 ธ.ค. 2562