ประชุม ICH-GCP
กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย
29-30 ธันวาคม 2562