การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการนานาชาติของบุคลากร

กลับหน้าเดิม


ปี 2563

 • วิทยากรบรรยายเรื่อง “EHR: Advantages and challenges of using routine data for research (Thailand experience)” ในที่ประชุม Diabetes and Infection Network Workshop ณ เมือง New Delhi ประเทศ India (นพ.ปริญญา ชำนาญ)

 • ปี 2562

 • วิทยากรบรรยายเรื่อง “Non-communicable diseases as underlying conditions: Clinical epidemiology” ในที่ประชุม Infection and Immunity in Antimicrobial Resistance Meeting 2019 ณ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย (นพ.ปริญญา ชำนาญ)
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง “Impact of lifestyle modification on development of dementia, chronic kidney disease, diabetes and cardiovascular disease in a Thai general population in Ubon Ratchathani (ELEGANCE): Short term results” ในที่ประชุม Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2019 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (นพ.ปริญญา ชำนาญ)
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “What Medical Students Learned about Professionalism in a Hidden Curriculum: Medical Teacher and Resident Perspectives” ในที่ประชุม AMEE 2019 ณ เมือง Vienna ประเทศ Austria (พญ.ศรัญญา ประทัยเทพ)
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Fostering residency research skills through a multi-mentoring system” ในที่ประชุม AMEE 2019 ณ เมือง Vienna ประเทศ Austria (นพ.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์)
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Evaluation of bedside teaching programme in surgical clerkship” ในที่ประชุม AMEE 2019 ณ เมือง Vienna ประเทศ Austria (พญ.สมานจิตต์ สมัครประโคน)
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “What do medical students learn from Pediatrics family home visit? Mixed methods” ในที่ประชุม AMEE 2019 ณ เมือง Vienna ประเทศ Austria (พญ.นวรัตน์ อรุณยะเดช)
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Health System Research: teaching in 5th year medical students by multidisciplinary staff in Medical Teaching Center, Sunprasitthiprasong Hospital, Thailand: 10-year experience” ในที่ประชุม AMEE 2019 ณ เมือง Vienna ประเทศ Austria (นางศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน)
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Research of medical students of Sunpasitthiprasong Hospital Ubonratchathani, Thailand: a 5-year audit” ในที่ประชุม AMEE 2019 ณ เมือง Vienna ประเทศ Austria (นางสาวประภาพร สุวะรัตน์ชัย)
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Health System Research’ teaching in 5th year medical students by a multidisciplinary staffs in Medical teaching center, Sunpasitthiprasong hospital” Thailand: 10-year experience. Association for Medical Education in Europe 2019 (AMEE) ณ. กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน)

 • ปี 2561

 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Physical activity as key risk factors for incident dementiain a Thai population: Health Checks Ubon Ratchathani (HCUR) Study” ในที่ประชุม AHA EPI/Lifestyle 2018 Scientific Sessions ณ เมือง New Orleans, Louisiana ประเทศ USA (นพ.ปริญญา ชำนาญ)
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง “Overview of the HCUR cohort and ELEGANCE Study: potential collaboration” ในที่ประชุม Annual Scientific Meeting on Global Health ณ เมือง Cambridge ประเทศอังกฤษ (นพ.ปริญญา ชำนาญ)
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง “Diabetes in Thailand: status, policy & clinical trials” ในที่ประชุม Learning from each other: Clinical Management and Prevention of Major and Hidden Health Care Problems in Greater Mekong Subregion ณ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย (นพ.ปริญญา ชำนาญ)
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “A qualitative analysis of students’ perceptions on professionalism in hidden curriculum: a pilot study in internal medicine rotation” ในที่ประชุม AMEE 2018 ณ เมือง Basel ประเทศ Switzerland (พญ.ศรัญญา ประทัยเทพ)

 • ปี 2560

 • นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Incidence of physician-diagnosed dementia in an adult Thai population in Ubon Ratchathani: HCUR study” ในที่ประชุม 11th Asian Society Against Dementia (ASAD) – Joint Conference “Fighting Against Dementia” 2017 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (นพ.ปริญญา ชำนาญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Oral Presentation)
 • นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Development and validation of Thai stroke risk score” ในที่ประชุม American Heart Association Scientific Sessions 2017 ณ เมือง Los Angeles ประเทศ USA (นพ.ปริญญา ชำนาญ ได้รับรางวัล 2017 International Early Career Investigator Award จาก สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Heart Association))
 • นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Health behaviours, obesity and 5-year incidence of physician-diagnosed diabetes in 335,612 Thai men and women” ในที่ประชุม IDF World Diabetes Congress 2017 ณ เมือง Dubai ประเทศ UAE (นพ.ปริญญา ชำนาญ)
 • นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Students’ confidence and skills required for well child clinic” ในที่ประชุม AMEE 2017 ณ เมือง Helsinki ประเทศ Finland (พญ.นวรัตน์ อรุณยะเดช)
 • นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Extracurricular activity: What does the student perceive?” ในที่ประชุม AMEE 2017 ณ เมือง Helsinki ประเทศ Finland (พญ.จิรา ไตรรงค์จิตเหมาะ)
 • นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Assessment of knowledge and satisfaction after participating in school-based student-guided child accident prevention activities” ในที่ประชุม AMEE 2017 ณ เมือง Helsinki ประเทศ Finland (พญ.เจษฎา โทนุสิน)

 • ปี 2559

 • นำเสนองานวิจัยเรื่อง “A collaborative approach of rural doctor production in Thailand” ในที่ประชุม AMEE 2016 ณ เมือง Barcelona ประเทศ Spain (นพ.ปริญญา ชำนาญ)
 • นำเสนองานวิจัยเรื่อง “OSCE examination in post-graduated medical students from CPIRD scheme track, Thailand” ในที่ประชุม AMEE 2016 ณ เมือง Barcelona ประเทศ Spain (พญ.สุมลมาลย์ คล้ำชื่น)
 • นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Geographic and temporal trend in the distribution of physicians in Thailand” 17th Ottawa Conference, Perth, Australia” ในที่ประชุม OTTAWA 2016 ณ เมือง Perth ประเทศ Australia (นพ.ปริญญา ชำนาญ)

 • ปี 2558

 • นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Knowledge, skills, and attitudes towards patient safety in medical students in Thailand” ในที่ประชุม AMEE 2015 ณ เมือง Glasgow ประเทศ Scotland (พญ.ศรัญญา ประทัยเทพ)
 • นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Sex inequality in OSCE and MCQ scores in medical students rotating in the surgery clerkship” ในที่ประชุม AMEE 2015 ณ เมือง Glasgow ประเทศ Scotland (พญ.สมานจิตต์ สมัครประโคน)
 • นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Do medical students enrolled through different recruitment schemes perform similarly?” ในที่ประชุม AMEE 2015 ณ เมือง Glasgow ประเทศ Scotland (พญ.นวรัตน์ อรุณยะเดช)
 • นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Correlation between subjective evaluation during clerkship and GPAX in final year medical students” ในที่ประชุม AMEE 2015 ณ เมือง Glasgow ประเทศ Scotland (พญ.จิรา ไตรรงค์จิตเหมาะ) และได้รับรางวัล Best Poster
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “The Innovation of Safety Ampule Opener” The 5th ASIAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANIZED HEALTH CARE 2015 (AICHHC 5) on December 10, 2015 at the Marco Polo Hotel and Residencem, Cebu City, Philippines.(นางสมจิตต์ ศรีเจริญ)

 • ปี 2557

 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Effectiveness Cartoon Animation via Tablet as a Distraction Technique on Anxiety and Co-operation of Preschool Children during Induction of Anesthesia” International Nursing Conference on the Occasion of the 25th Anniversary of Pham Ngoc Thach University of Medicine ที่ Ho Chi Minh City, Vietnam December 5-6, 2014 (นางสาวศรินรา ทองมี)
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Less pain Tourniquet” The 1st International Nursing Conference Nursing Innovation: A key to Promote the Humanized Health in AEC Era Ho chiMinh City, Veitnam 5-6 December 2014 pham Ngoc Thach University of Medicine Faculty of Nursing & Medical Technology (นางสมจิตต์ ศรีเจริญ)
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Test of Saline Bag Neck Support innovation for Patients with Open heart surgery”The 1st International Nursing Conference On the Occasion of the 25th Anniversary of Pham Ngoc Thach University of Medicine Convention Center 272,2557. Ho Chi Minh City, Vietnam (นางสาวสุภาพร สงวนดี)
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Oxygen kind Hearted innovation” Oral presentation ,Poster presentation The 1st International Nursing conference On the Occasion of the 25th Anniversary of Pham Ngoc Thach University of Medicine Convention Center 272,Ho Chi Minh City,Vietnam December5-6,2014 (นางเดือนเพ็ญ หมื่นสี)

 • ปี 2552

 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Development of new model of out patient pre-anesthetic evaluation clinic in Sappasithitprosong Hospital, Ubonrajchathani”Thailand. The International Forum on Quality and Safety in Health Care 2009. Berlin Germany. By BMJ. (ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน)

 • กลับหน้าเดิม