การนำเสนอผลงานวิจัยระดับประเทศ

กลับหน้าเดิม


ปี 2562

 • นำเสนอผลงานวิจัย “การให้บริการผ่าตัดวันเดียวกลับไส้เลื่อนในเด็ก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี” งานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ชมรมวิสัญญีแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมปรี๊นพาเลซ มหานาค นำเสนอ poster presentation (ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย “ผลของการให้ข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อวิดีทัศน์ชุดเที่ยวชมห้องผ่าตัด ต่อระดับความวิตกกังวลก่อนการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้า ณ คลินิกวิสัญญีสรรพสิทธิ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี” ในการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร (ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาสื่อแผ่นพับในงานด้านวิสัญญีสำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติ” ในงานประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (กัลยา อุ่นรัตนะ) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย “กลุ่ม breast cancer care team” มหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล ประจำปี 2562 กระทรวงอุตสาหกรรม (สุวนิตย์ สีถาการ) [ link to article.]

 • ปี 2561

 • นำเสนอผลงานวิจัย “ผลของการให้ข้อมูลสารสนเทศผ่านทางสื่อวีดีทัศน์ ต่อระดับความวิตกกังวลก่อนการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้า โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี” นำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี ชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ณ ปรินพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร (ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย “การประเมินผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของเครือข่ายกายภาพบำบัดชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในด้านความรู้ เจตคติ บทบาทของนักกายภาพบำบัดชุมชนในการควบคุมการบริโภคยาสูบและการเลิกบุหรี่ของประชาชน” นำเสนอในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 (นิจกานต์ ตันอุ่นเดช) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย “พัฒนาระบบฐานข้อมูลสู่สัญญาณการแจ้งเตือนความเสี่ยงก่อนการให้ยาระงับความรู้สึก” ในงานประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลส มหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร (กัลยา อุ่นรัตนะ) [ link to article.]
 • [ link to article.]

 • ปี 2560

 • นำเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมกล่องทิ้งเข็มปลอดภัยไร้มือ” การประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร (สมจิตต์ ศรีเจริญ) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ผสมภาพแอนนิเมชั่นให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยที่ได้ยาระงับความรู้สึกทางช่องน้ำไขสันหลังผสมยาแก้ปวดในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี” นำเสนอในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเซนทราแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข (Oral presentation) (ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย “หมอนถุงน้ำเกลือหนุนคอ” การประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 11 (สุภาพร สงวนดี) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย “สายรัดสะดวกสบายสไตล์สายน้ำเกลือ การประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้าครั้งที่ 12 (สุภาพร สงวนดี) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย “นอนนุ่มสบายเมื่อใช้หมอนถุงเลือด ประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 (สุภาพร สงวนดี) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย “การลดขั้นตอนและระยะเวลา การรอรับบริการการอดบุหรี่ในผู้ป่วยที่เตรียมการผ่าตัดล่วงหน้า” ในงานประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร (กัลยา อุ่นรัตนะ) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย “คลินิกวิสัญญีก้าวไกล ร่วมใจ ช่วยผู้ป่วยลดละเลิกบุหรี่” ณ ห้องประชุมอิมแพค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี นนทบุรี ในงานประชุมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (กัลยา อุ่นรัตนะ) [ link to article.]

 • ปี 2559

 • นำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีภาวะ Hypoxia ในห้องพักฟื้น โดยใช้ Early warning signs”การประชุมวิชาการเรื่อง Time to change New trend in Anesthesia for ERAS ชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร (สมจิตต์ ศรีเจริญ) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาคลินิกวิสัญญีสรรพสิทธิ์ : ประสบการณ์ 5 ปี พ.ศ. 2556” นำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2559 ณ. กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผู้ต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกำหนดเป็นนโยบาย (ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ผสมภาพแอนนิเมชั่นให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยที่ได้ยาระงับความรู้สึกทางช่องน้ำไขสันหลังผสมยาแก้ปวดในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี” นำเสนอในการประชุมสามัญและวิชาการประจำปี สมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แห่งประเทศไทยประจำปี 2559 ณ โรงแรมดุสิน ปริ้นเซส จังหวัดนครราชสีมา (ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน) [ link to article.]

 • ปี 2557

 • นำเสนอผลงานวิจัย “ประสิทธิผลของการ์ตูนแอนนิเมชันในแท็บเล็ตต่อความวิตกกังวลและความร่วมมือในระหวางนําสลบของผู้ป่วยเด็ก” ในการประชุมกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2557 จังหวัดเชียงใหม่ (ศรินรา ทองมี) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย “โครงการสุขกาย สบายใจเมื่อใกล้วิสัญญี หรือคลินิกวิสัญญีสรรพสิทธิ์” ได้รับคัดเลือก 1/5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น (ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย “โครงการสุขกาย สบายใจเมื่อใกล้วิสัญญี หรือคลินิกวิสัญญีสรรพสิทธิ์” ในเวทีนโยบายสาธารณเพื่อการขับเคลื่อนบทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร (ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน) [ link to article.]

 • ปี 2556

 • นำเสนอผลงานวิจัย “ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลทางวิสัญญีต่อความวิตกกังวลของพ่อแม่ผู้ป่วยเด็กที่มารับการให้ยาสลบเพื่อผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้า” นำเสนอในที่ประชุมระดับประเทศในการประชุมชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร (ศรินรา ทองมี) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาคลินิกวิสัญญีสรรพสิทธิ์ : ประสบการณ์ 5 ปี” นำเสนอในการประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร (ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน) [ link to article.]

 • กลับหน้าเดิม