การนำเสนอผลงานวิจัยระดับเขต

กลับหน้าเดิม


ปี 2564

 • นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ Online “Wat-MAC (wireless video-laryngoscope with smart phone) ของการใส่ท่อช่วยหายใจ ลดความเสี่ยงจาก COVOD-19:New normal โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี” ในการประชุมวิชาการเขต สุขภาพที่ 10 ประจำปี 2564 จังหวัดมุกดาหาร (ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ Online “ผลของการให้ข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อวิดีทัศน์ชุดเที่ยวชมห้องผ่าตัด ต่อระดับความวิตกกังวลก่อนการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้า ณ.คลินิกวิสัญญีสรรพสิทธิ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี” ในการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2564 (ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ Online “การพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มเสี่ยงสูงอย่างมีส่วนร่วมและเสริมสร้างพลังอำนาจ บริบทโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์” การประชุมเชิงปฏิบัติการ รางวัลศรีสังวาลย์ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการทางการพยาบาล” (ศิริเอมอร วิชาชาติ) [ link to article.]

 • ปี 2563

 • นำเสนอผลงานวิจัย“CQI การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องฟักฟื้นด้วย2P Safety and 7 Aspect Model of Care” ในการประชุมวิชาการโลกเปลี่ยน คนปรับวิถีใหม่ บทบาทและทิศทางวิชาชีพพยาบาลในอนาคต จังหวัดอุบลราชธานี (สมจิตต์ ศรีเจริญ) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย“นวัตกรรมหลุมดินปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกัน Tube Hematocrit แตกทิ่มมือ” ในการประชุมวิชาการครั้งที่1 ประจำปี 2563 จังหวัดขอนแก่น (สมจิตต์ ศรีเจริญ) [ link to article.]

 • ปี 2562

 • นำเสนอผลงานวิจัย“บทบาทAPNวิสัญญีในดูแลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้ PEPPA framework (CQI)” ในการประชุมมหกรรมคุณภาพ 2P Safety & Quality Excellence โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (สมจิตต์ ศรีเจริญ) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย“การทบทวนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติการณ์ภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะผ่าตัดและให้ยาระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์” ในการประชุมวิชาการพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จังหวัดนครราชสีมา (สมจิตต์ ศรีเจริญ) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย“นวัตกรรม หลอดปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันTube Hct แตกทิ่มมือ” ในการประชุมวิชาการและสรุปผลงานครึ่งปี เขตสุขภาพที่10 ประจำปี 2562 จังหวัดศรีสะเกษ (สมจิตต์ ศรีเจริญ) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย“การศึกษาเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดระหว่างการรักษาด้วยคลื่นกระแทกกับเครื่องอัลตร้าซาวด์ในผู้ป่วยอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดของกล้ามเนื้อทราฟีเซียสส่วนบน” นำเสนอในงานประชุมงานมหกรรมคุณภาพ2P Safety&QualityExcellence (ลักขณา ทองมี) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย“การพัฒนารูปแบบการให้บริการทางกายภาพบําบัดในคลินิกชะลอไตเสื่อมคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์”ในงานมหกรรมคุณภาพ (ปิยพร วริสาร) [ link to article.]

 • ปี 2561

 • นำเสนอผลงานวิจัย“การทบทวนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติการณ์ภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะผ่าตัดและให้ยาระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์" การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 10 : เครือข่ายหัวใจ Thailand 4.0 จังหวัดระยอง (สมจิตต์ ศรีเจริญ) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย“การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า:ทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ” นำเสนอผลงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศิริเอมอร วิชาชาติ) [ link to article.]

 • ปี 2560

 • นำเสนอผลงานวิจัย“กล่องทิ้งเข็มปลอดภัยไร้มือ” การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2560 จังหวัดอุบลราชธานี (สมจิตต์ ศรีเจริญ) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย“การทบทวนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติการณ์ภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะผ่าตัดและให้ยาระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์”นำเสนอในงานการประชุมมหกรรมคุณภาพทิศทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA ฉบับใหม่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (สมจิตต์ ศรีเจริญ) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย“ระบบการพัฒนารับ DocScan” ในการประชุมงานมหกรรมคุณภาพทิศทางการพัฒนาคุณภาพกับมาตรฐาน HA ฉบับใหม่ (ลักขณา ทองมี) [ link to article.]

 • ปี 2559

 • นำเสนอผลงานวิจัย“การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีภาวะ Hypoxia ในห้องพักฟื้น โดยใช้ Early warning signs” การประชุมโครงการตามรอยคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยใน Excellence Center โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ [ link to article.]
 • การนำเสนอผลงานกิจกรรมคุณภาพ “การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ระดับพยาบาลวิชาชีพ” โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (สมจิตต์ ศรีเจริญ) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย“นวัตกรรมเสื้อออกซิเจน” การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพของ APN/การพยาบาลเฉพาะสาขา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (สมจิตต์ ศรีเจริญ) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย“นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์อุปกรณ์ หักแอมป์ยา 3 in 1” วันพยาบาลสากล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (สมจิตต์ ศรีเจริญ) [ link to article.]

 • ปี 2558

 • นำเสนอผลงานวิจัย“นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์อุปกรณ์ หักแอมป์ยา 3 in 1” ในประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้าครั้งที่ 13 จังหวัดจันทบุรี (สมจิตต์ ศรีเจริญ) [ link to article.]

 • ปี 2557

 • นำเสนอผลงานวิจัย“ประสิทธิผลของการ์ตูนแอนนิเมชันในแท็บเล็ตต่อความวิตกกังวลและความร่วมมือในระหวางนําสลบของผู้ปวยเด็ก” ในการประชุมประจำปีการขับเคลื่อนวิชาชีพในยุคเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล จังหวัดนครราชสีมา (ศรินรา ทองมี, ทัศนีย์ บุญวานิตย์) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย“นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สายรัดไฮโซ Less pain Tourniquet ในการประชุมงานวันพยาบาลสากล” ในการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้าครั้งที่ 12 จังหวัดจันทบุรี (สมจิตต์ ศรีเจริญ) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย“สายรัดสะดวกสบายสไตล์สายน้ำเกลือ” ในการประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิชาการ การขับเคลื่อนวิชาชีพในยุคเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล จังหวัดนครราชสีมา (สุภาพร สงวนดี) [ link to article.]
 • นำเสนอผลงานวิจัย“สายรัดสะดวกสบายสไตล์สายน้ำเกลือ” การประชุมระดับเขตการประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 6 เครือข่ายหัวใจไร้พรมแดน Service plan 2014 กระทรวงสาธารณสุข (สุภาพร สงวนดี) [ link to article.]

 • ปี 2556

 • นำเสนอผลงานวิจัย“หมอนถุงน้ำเกลือหนุนคอในผู้ป่วยผ่าตัดโรคหัวใจ หนุนสบายไม่ปวดคอ” นำเสนอการประชุมระดับเขตการประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 5 (สุภาพร สงวนดี) [ link to article.]

 • ปี 2555

 • นำเสนอผลงานวิจัย“นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สายรัดไฮโซ Less pain Tourniquet” ในการประชุมงานวันพยาบาลสากล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (สมจิตต์ ศรีเจริญ) [ link to article.]

 • ปี 2553

 • นำเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์อุปกรณ์หักแอมป์ยา 3 in 1” ในงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ครั้งที่ 4 พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มุ่งสู่TQA (สมจิตต์ ศรีเจริญ) [ link to article.]

 • กลับหน้าเดิม