ผลงานวิจัยภายในประเทศ

กลับหน้าเดิม


ปี 2565

 • พัชรียา ศิริพานทอง, ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ, ปริญญา ชำนาญ. การศึกษาประสิทธิภาพ ของการใช้ถุงเจลให้ความเย็นในการลดระดับความปวดหลังผ่าตัดคลอดบุตรที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์: การศึกษาทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มเปรียบเทียบ. Thai J Obstet Gynaecol 2565: 30(1): 15-24.
 • ณัฐนนท์ นามจันทรา, ปฐมพงษ์ คำภามูล. อุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน และกึ่งเฉียบพลันของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment ยกสูง ที่ได้รับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่านสายสวนในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยการศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา 5 ปี. สรรพสิทธิเวชสาร 2565; 43(1): 1-12.
 • นิจกานต์ ตันอุ่นเดช, ปิยพร วริสาร, สุทธิกานต์ จินตะเวช, วนัชพรสุภเสถียร. ผลการให้บริการกายภาพบำบัดในคลินิกชะลอไตเสื่อมของหน่วยปฐมภูมิในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. สรรพสิทธิเวชสาร 2565; 43(1): 21-32.
 • อาคม อารยาวิชานนท์. การรักษาด้วยวิธีการที่ไม่ใช้ยาในการป้องกันโรคไมเกรน. สรรพสิทธิเวชสาร 2565; 43(1): 33-39.

 • ปี 2564

 • นิตยา กรายทอง, พิทักษ์ พิมพ์พันธ์, สุวิมล จินดาศรี. ผลการใช้นวัตกรรมถุงเจลเย็นประคบต่อการลดอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยเลือดออกในสมองในห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์. 2564; 5(2): 113-124. [ link to article.]
 • วชิรา โพธิ์ใส, ราตรี บุญชู. ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง.เชียงใหม่เวชสาร 2564; 60(1): 63-74. [ link to article.]
 • สมสมัย บุญส่อง, เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย, นุสรา ประเสริฐศรี. การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียดื้อยา ในแผนกศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. วารสารพยาบาลทหารบก 2564; 22(1): 458-467. [ link to article.]
 • กันยาณัฐ โชติชวาลรัตนกุล, ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ, ปริญญา ชำนาญ. ปัจจัยเสี่ยงในไตรมาสแรกที่ก่อให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. Thai J Obstet Gynaecol 2021; 29(1): 26-39. [ link to article.]
 • ณพัชร ณ ตะกั่วทุ่ง, ชานนท์ ชัยวิเศษ. การเปรียบเทียบทางชีวกลศาสตร์ของโครงแบบ DCCS และ CFIX ของสกรูในการยึดคอของกระดูกต้นขาเทียมที่หัก. สรรพสิทธิเวชสาร 2564; 42(1): 1-12. [ link to article.]
 • ตรี หาญประเสริฐพงษ์. ภาวะการเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับท่อไต ในผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์: กรณีศึกษา. สรรพสิทธิเวชสาร 2564; 42(1): 23-29. [ link to article.]
 • มาลี กสิพร้อง. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจทางภูมิคุ้มกันในน้ำเหลืองกับค่า ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดในผู้ติดเชื้อเดงกีใน รพ.สรรพสิทธิประสงค์. สรรพสิทธิเวชสาร 2564; 42(2): 31-38. [ link to article.]
 • สุวัตถิยา กิจศรัณย์, พิมพ์กมล เกียรติสุรนนท์, ปริญญา ชำนาญ. การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยและโรคทางคาร์ดิโอเมตาบอลิกในผู้ติดเชื้อและไม่ ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี: การศึกษาภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์ แบบจับคู่ตาม อายุ และเพศ. สรรพสิทธิเวชสาร 2564; 42(2): 39-51. [ link to article.]
 • นิตยา ดาววงศ์ญาติ. คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจต่อการจัดบริการและการกดไวรัสในกระแสเลือดของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับบริการแบบที่ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ณ คลินิกเติมยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. วารสารโรคเอดส์. 2564; 33(3): 102-111. [ link to article.]
 • ณฐมน สุคนนท์, วรางคณา สีมาพล, มนัสนันท์ วงษ์ครุธ, น้ำทิพย์ คงนิล, นิชาภา ทองศรี, ธีราพร สุภาพันธุ์. การพัฒนาระบบคัดกรองใบสั่งยาแผนกผู้ป่วยในเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2564; 17(3) : 25-38. [ link to article.]
 • อดิณา ศรีสมบูรณ์, สุเพียร โภคทิพย์, จรูญศรี มีหนองหว้า. ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหารและระดับน้ำตาลในเลือดของหญิงที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์. 2564; 5(1): 34-43. [ link to article.]

 • ปี 2563

 • ทัดดาว วิโรจน์อุไรเรือง, ศศิพัชร์ แต้ภักดี, อาคม อารยาวิชานนท์, ปริญญา ชํานาญ. การศึกษาปัจจัยเสี่ยงเพื่อพยากรณ์ผลการรักษาในแง่ภาวะทุพพลภาพและการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันหลังได้รับการรักษาโดยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดําภายใน 90 วัน. สรรพสิทธิเวชสาร 2563, 41(2): 41-58. [ link to article.]
 • สุขสันติ กัณหารักษ์, สุทธิวัฒน์ ขุมเงิน, ปริญญา ชำนาญ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจต่อบริการสุขภาพในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการดูแลคลินิกหมอครอบครัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. สรรพสิทธิเวชสาร, 2563 41(2) 59-78. [ link to article.]
 • จิรวัฒน์ มูลศาสตร์. การควบคุมผู้ป่วยด้วยวิธีการทางกายภาพ (physical restraints) ในโรงพยาบาลทั่วไป – แนวทางปฏิบัติและข้อพิจารณาทางคลินิก. สรรพสิทธิเวชสาร 2563, 41(2) : 79-89. [ link to article.]
 • พึงเนตร สฤษดิ์นิรันดร์, นันท์นภัส โสดามรรค. การให้คําปรึกษาครอบครัวและทักษะการแก้ไขปัญหา. สรรพสิทธิเวชสาร 2563, 41(3): 115-126. [ link to article.]
 • ฟองฝน ผลจันทร์, สนธยา พิริยะกิจไพบูลย์, ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ. ประสิทธิภาพยาเอสโตรเจนตรีมที่ผลิตขึ้นเองในการรักษาภาวะช่องคลอดแห้งในสตรีวัยหมดระดู: การศึกษาทดลองแบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองข้าง. สรรพสิทธิเวชสาร 2563, 41(1): 1-14. [ link to article.]
 • ศุภสา นิยมพานิชการ, รติพร บาลโสง, สุวัติยา กิจศรันย์, คะนึงนิตย์ เชมรัมย์, ปริญญา ชำนาญ. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเอ็นไซม์ ADA ในเยื่อหุ้มหัวใจ กับการวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ้มหัวใจ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี สรรพสิทธิเวชสาร 2563, 41(1): 15-27. [ link to article.]
 • พึงเนตร สฤษดิ์นิรันดร์, อาคม อารยาวิชานนท์. สมาธิบำบัดทางการแพทย์ สรรพสิทธิเวชสาร 2563, 41(1): 29-40.
 • [ link to article.]

 • สุวารี เจริญมุขยนันท, ประวิตร เจนวรรธนะกุล, คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต. การศึกษาผลลัพธ์การบริการทาง กายภาพบำบัดด้านคลินิกและตัวชี้วัด. งบประมาณจากสภากายภาพบำบัด 2563.
 • สุวารี เจริญมุขยนันท, ประวิตร เจนวรรธนะกุล, คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต. ผลลัพธ์ด้านคลินิกและตัวชี้วัดทาง กายภาพบำบัดเพื่อ การพัฒนามาตรฐานบริการกายภาพบำบัด: การทบทวน วรรณกรรมของการทบทวนอย่างเป็นระบบ. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2563, 14(4): ตุลาคม-ธันวาคม 2563 [ link to article.]
 • วชิรา โพธิ์ใส. การวิเคราะห์องค์ปรพกอบของการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตรสุขภาพ 2563, 27(2): 63-76. [ link to article.]
 • ศรินรา ทองมี, ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน, สมจิตต์ ศรีเจริญ. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการคลายความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดและเพิ่มความร่วมมือของผู้ป่วยเด็กระหว่างนำสลบ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 2563; 4(1): 77-100. [ link to article.]
 • Sriratanaban J, Ngamkiatpaisarn S, Charoenmukayananta S. Association between hospital accreditation and outcomes: The analysis of in-hospital mortality from the national claim data of the Universal Coverage Scheme in Thailand. Quality Management in Health Care, 2020 29(3): 150-157. [ link to article.]
 • สุวารี เจริญมุขยนันท. ผลลัพธ์ด้านคลินิกและตัวชี้วัดทางกายภาพบำบัดเพื่อการพัฒนามาตรฐานบริการกายภาพบำบัด: การทบทวนวรรณกรรมของการทบทวนอย่างเป็นระบบ. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563 14(4). [ link to article.]
 • สุวนิตย์ สีถาการ. การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 2563; 14(34) [ link to article.]
 • พัศจีพร ยศพิทักษ์, ณัชชา ตระการจันทร์. การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 2563; 14 (34): 271-284. [ link to article.]
 • วาสนา สารการ, พิมลพันธ์ เจริญศรี. การรับรู้ของพยาบาลต่อการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก : บริบท โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์. 2563; 4(1): 63-76. [ link to article.]
 • สุเพียร โภคทิพย์, พัชรวรรณ สลักคำ, ทิศากร สุทธิประภา, พิชญดา ดาทวี, ประภัสสร ควาญช้าง, นาฎอนงค์ เสนาพรหม. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ 2563; 3(3): 53-7. [ link to article.]

 • ปี 2562

 • ภคพงศ์ เกิดทวี, ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ, ปริญญา ชำนาญ. ประสิทธิภาพในการลดความเจ็บปวดระหว่างการขูดมดลูกในสตรีที่แท้งไม่ครบในไตรมาสแรก : การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบระหว่างการให้ยาลดปวดทางหลอดเลือดดำ การฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวรปากมดลูก และการพ่นยาชาชนิดละอองฝอยร่วมกับการฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณปาก. Thai J Obstet Gynaecol 2019; 27(3): 139-148. [ link to article.]
 • ศุภาพิชญ์ แสงส่อง, สุภาพร บุญเติมม, ศรัณยู บุณยโพธิ, วิบูลลักษ์ นามสาย, พารณ คนขยัน. การใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินในช่วงนอกเวลาราชการที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. สรรพสิทธิเวชสาร 2562; 40(1-3): 1-10. [ link to article.]
 • พีรณัฐ ศรีวชิรวัฒน์, ทัดดาว วิโรจน์อุไรเรือง, ปริญญา ชำนาญ. การศึกษาความสัมพันธ์ของ Alberta stroke program early CT score (ASPECTS) และปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ของกับภาวะทุพพลภาพที่ 90 วัน ด้วย Modified Rankin Scale (mRS) ในผู้ป่วยสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่รักษาด้วย rTPA ใน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. สรรพสิทธิเวชสาร 2562; 40(1-3): 12-27. [ link to article.]
 • พิพัฒน์ งามมีศรี, วิยะนุช โลมะรัตน์, ภาวินี เหลืองรุ่งโรจน์, วิริยา เชื้อลี, ประพิศ เทพอารักษ์กุล, ปริญญา ชำนาญ. ปัจจัยทำนายภาวการณ์เสียชีวิตของผู้ป่วยโรคลูปัสในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี. สรรพสิทธิเวชสาร 2562; 40(1-3):29-49. [ link to article.]
 • พัชรวรรณ สลักคำ, สุเพียร โภคทิพย์, พิมลพันธ์ เจริญศรี, อรทัย วะสมบัติ, พัลยมนต์ พุ่มทอง, สุพจน์ สายทอง และคณะ. สถานการณ์การดึงท่อช่วยหายใจ/ท่อช่วยหายใจหลุด (Unplanned Extubation : UE) ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. สรรพสิทธิเวชสาร 2562; 40(1-3): 51-60. [ link to article.]
 • ส่องหล้า จิตแสง. การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ. สรรพสิทธิเวชสาร 2562; 40(1-3): 61-83 [ link to article.]
 • ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน, กัลยา อุ่นรัตนะ. ประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ผสมภาพแอนนิเมชั่นให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยที่ได้ยาระงับความรู้สึกทางช่องน้ำไขสันหลังผสมยาแก้ปวดในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี วารสารวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 2562; 28(3) 488-498. [ link to article.]
 • สุเพียร โภคทิพย์, พัชรวรรณ สลักคํา, ทิศากร สุทธิประภา, พิชญดา ดาทวี, ประภัสสร ควาญช้าง, นาฎอนงค์ เสนาพรหม. ความชุก ปัจจัยเสี่ยงและการพยาบาลผู้ป่วยดึงท่อช่วยหายใจออกเองและท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดโดยไม่ได้วางแผน: การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์. 2562; 3(3): 53-67. [ link to article.]
 • ยุพาพิน สายแวว, พรทิพย์ สรสนิธ, วิภาพรรณ คงชนะ, ศิริเอมอร วิชาชาติ, สุเพียร โภคทิพย์, จรูญศรี มีหนองหว้า. การพัฒนาแนวปฎิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต่อนิ้วมือโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์. 2562; 3(3): 68-72. [ link to article.]
 • ลีต้า อาษาวิเศษ, มยุรี ลี่ทองอิน, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลต่อภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 2562; 37(4): 235-243 [ link to article.]
 • กฤษณา สอนถม, ลีต้า อาษาวิเศษ, นิตยา ยุตวัน, ธีราภรณ์ สาครเจริญ. ชนิดและประสิทธิภาพของนํ้ายาทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์. 2562; 3(2): 18-36. [ link to article.]
 • นิตยา ธีระวัฒนสุข, พีรภัทร ภักตะภา, เบญจวรรณ หอมแก่นจันทร์. การประเมินผลการตรวจหาเชื้อมัยโคแบคทีเรียด้วยวิธี Reverse Blot Hybridization. วารสารเทคนิคการแพทย์. 2562; 47(2): 6992-7000. [ link to article.]
 • สุเพียร โภคทิพย์, พัชรวรรณ สลักคํา, ทิศากร สุทธิประภา, พิชญดา ดาทวี, ประภัสสร ควาญช้าง, นาฏอนงค์ เสนาพรหม. ความชุก ปัจจัยเสี่ยงและการพยาบาลผู้ป่วยดึงท่อช่วยหายใจออกเองและท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดโดยไม่ได้วางแผน: การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์. 2562; 3(3): 53-67. [ link to article.]
 • อุไรพร ผิวอ่อน. คลอดติดไหล่ ใส่ใจดูแล CARE ครบวงจร: รางวัลเลิศรัฐ. 2562 [ link to article.]

 • ปี 2561

 • พันธิพา พันธนู, สุชาติ บูรพันธ์. อุบัติการณ์และผลการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเยื่อหุ้มปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ โดยวิธีส่องกล้องช่องทรวงอก ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สรรพสิทธิเวชสาร 2561; 39(1):1-11. [ link to article.]
 • นิจกานต์ ตันอุ่นเดช, ปฐมาว์ ดวงดี, สิทธิพล นันทะจักร, อุไรพร ปรางศรี, สุทธิกานต์ เสพสุข. การประเมินผลรูปแบบการให้บริการกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 สรรพสิทธิเวชสาร 2561; 39(1): 13-22. [ link to article.]
 • พงศธร โรจน์ศตพงศ์, กรกช ขอสินกลาง, ณัฐธนพล ธิติเซษฐ์ตระกูล, ศตพร เสรีรัตนาคร, ศสิกร ศิริวิวัฒนกรกุล. สรรพสิทธิเวชสาร 2561; 39(1): 23-34. [ link to article.]
 • วิมลรัตน์ ประทีปะเสน. พัฒนาการด้านการปลูกถ่ายกระจกตา สรรพสิทธิเวชสาร 2561; 39(1): 35-54. [ link to article.]
 • มาลี กสิพร้อง. การประเมินคุณภาพชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นไวรัสไข้หวัดใหญ่. สรรพสิทธิเวชสาร 2561; 39(2-3): 1-9. [ link to article.]
 • ลิขิต กำธรวิจิตรกุล, ปริญญา ชำนาญ, ประพฤทธิ์ ธนกิจจารุ. ปัจจัยในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันซ้ำในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี. สรรพสิทธิเวชสาร 2561; 39(2-3): 11-30. [ link to article.]
 • วิเชียร เชาว์ศรีกุล. ก้อนมะเร็งของเนื้อเยื่อไตชนิดถุงน้ำ: รายงานผู้ป่วย 1 ราย. สรรพสิทธิเวชสาร 2561; 39(2-3): 31-37. [ link to article.]
 • พึงเนตร สฤษดิ์นิรันดร์, กฤตวิทย์ อนุโรจน์. ภาวะโรคลมชัก (Epilepsy) ที่มีความยากลำบากในการวินิจฉัยและรักษา. สรรพสิทธิเวชสาร 2561; 39(2-3): 39-47. [ link to article.]
 • ทัศนีย์ บุญวานิตย์, ศรินรา ทองมี. การพัฒนาระบบงานการจัดการความปวดของหน่วยระงับปวดแบบเฉียบพลัน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2561 ; 77-86. [ link to article.]
 • ทัศนีย์ บุญวานิตย์, ศรินรา ทองมี, คำปิ่น แก้วกนก, ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน. การพัฒนาระบบงานการจัดการความปวดของหน่วยระงับปวดแบบเฉียบพลัน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2561; (36):77-86. [ link to article.]
 • วนัชพร สุภเสถียร. การศึกษาผลของโปรแกรมการทำกายภาพบำบัด 12 สัปดาห์ต่อการลดระดับความปวดในผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมร่วมกับภาวะไตเสื่อม ที่มารับบริการในกลุ่มบริการสุขภาพปฐมภูมิวัดปทุมมาลัยและกลุ่มบริการสุขภาพปฐมภูมิชยางกูร จังหวัดอุบลราชธานี 2561. [ link to article.]
 • สิทธิพล นันทะจักร. ผลของการเริ่มฟื้นฟูสมรรถภาพโดยเร็วต่อความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกระยะเฉียบพลับ 2561. [ link to article.]
 • สุทธิกานต์ จินตะเวช. การศึกษาผลของโปรแกรมการทำกายภาพบำบัด 12 สัปดาห์ต่อการลดระดับความปวดในผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมร่วมกับภาวะไตเสื่อมที่มารับบริการในกลุ่มบริการสุขภาพปฐมภูมิวัดปทุมมาลัยและกลุ่มบริการสุขภาพปฐมภูมิชยางกูร จังหวัดอุบลราชธานี 2561 [ link to article.]
 • นิจกานต์ ตันอุ่นเดช. การประเมินผลรูปแบบการให้บริการกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพ ที่ 10. วารสารสรรพสิทธิเวชสาร 2561 39(1): 13-22. [ link to article.]
 • ลักขณา ทองมี. ผลการรักษาด้วยคลื่นกระแทกในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดของกล้ามเนื้อทราฟีเซียสส่วนบน. วารสารวิชาการสาธารณสุขอุบลราชธานี, ตุลาคม 2561- มกราคม 2562 18(1). [ link to article.]

 • ปี 2560

 • 1. พงษ์พัฒน์ พิมพ์สะ, ศรัณย์ กิจศรัณย์, ฐิติมา กลมเกลียว. ภาวะอุดกั้นหลอดเลือดดำซูพีเรียร์วีนาคาวา ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี สรรพสิทธิเวชสาร 2560; 38(1-3): 1-12. [ link to article.]
 • 2. ศิริธร ศิริแก้ว. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยขณะคาท่อระบายทรวงอกโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม สรรพสิทธิเวชสาร 2560; 38(1-3): 13-24. [ link to article.]
 • 3. อาคม อารยาวิชานนท์. Stroke unit แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี สรรพสิทธิเวชสาร 2560; 38(1-3): 41-51. [ link to article.]
 • 4. พึงเนตร สฤษดิ์นิรันดร์, ชารียา ธานี, ประภาพร ศรีชัยบาล, วันเพ็ญ เกณฑ์สาคู. ความยากลำบากในการรักษาผู้ป่วยเด็กไข้เลือดเลือดที่มีความรุนแรง 2560; 38(1-3): 53-63. [ link to article.]
 • สุเพียร โภคทิพย์. บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร : การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์. 2560; 1(1): 20-38. [ link to article.]
 • สุเพียร โภคทิพย์, นวลน้อย โหตระไวศยะ, นาฎอนงค์ เสนาพรหม, แจ่มจันทร์ พวงจันทร์, หนึ่งฤทัย อินมณี, อัญชลี สุธรรมวงษ์. การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการบริหารยาละลายลิ่มเลือดชนิด Streptokinase ในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI : โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง เขตสุขภาพที่ 10. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์. 2560; 1(2): 1- [ link to article.]
 • พิมลพันธ์ เจริญศรี, วาสนา สารการ, บาลิยา ไชยรา. การพัฒนารูปแบบการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 2560; 35(3): 48-57. [ link to article.]
 • สุเพียร โภคทิพย์. บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร : การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 2560; 1(1): 20-38. [ link to article.]
 • สุเพียร โภคทิพย์, นวลน้อย โหตระไวศยะ, นาฎอนงค์ เสนาพรหม, แจ่มจันทร์ พวงจันทร์, หนึ่งฤทัย อินมณี, อัญชลี สุธรรมวงษ์. การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการบริหารยาละลายลิ่มเลือดชนิด Streptokinase ในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI : โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง เขตสุขภาพที่10. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์. 2560; 1(2): 1-19. [ link to article.]
 • วนัชพร สุภเสถียร. คลินิกชะลอไตเสื่อม (คลินิกรักษ์ไต) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท CQI ทีม 1 ในการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ “ทิศทางการพัฒนาคุณภาพกับมาตรฐาน HA ฉบับใหม่” ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี. 2560 [ link to article.]
 • อุไรพร ผิวอ่อน. การพัฒนาระบบการดูแลเด็กทารกแรกเกิดที่ได้รับภยันตรายข่ายประแขน (NBPP) โรงยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (โครงการ P4P คุณภาพ). 2560 [ link to article.]
 • พัศจีพร ยศพิทักษ์. ผลของการรักษาทางกายภาพบำบัดในมารดาหลังคลอดที่มีภาวะท่อนมอุดตัน. 2560 [ link to article.]
 • สุภาพรรณ บุญอารีย์. ผลการรักษาทางกายภาพบำบัดในโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน. 2560. [ link to article.]
 • สุทธิกานต์ จินตะเวช. คลินิกชะลอไตเสื่อม (คลินิกรักษ์ไต) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท CQI ทีม 1 ในการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ “ทิศทางการพัฒนาคุณภาพกับมาตรฐาน HA ฉบับใหม่” ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี. [ link to article.]

 • ปี 2559

 • ศรินรา ทองมี, ทัศนีย์ บุญวานิตย์. ประสิทธิผลของการ์ตูนแอนนิเมชันในแท็บเล็ตต่อความวิตกกังวลและความร่วมมือในระหว่างนําสลบของผู้ป่วยเด็ก วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 2559; 34(1): 29-36. [ link to article.]
 • ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน. การพยาบาลผู้ป่วยระยะก่อนผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดแบบไป-กลับ: การทบทวนวรรณกรรมแบบบรูณาการ. สรรพสิทธิเวชสาร 2557 35(3): 167-181. [ link to article.]
 • พิชญดา ดาทวี, ปัทมานันท์ ภูปา, ทัศนียา ไกรสรสวัสดิ์, รัชนีพร แสงวงศ์, ปทิตตา สิมานุรักษ์, สุเพียร โภคทิพย์. การปฏิบัติตาม CPR Guideline 2010 ของบุคลากรในห้องผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี. สรรพสิทธิเวชสาร 2559; 37(1-3): [ link to article.]

 • ปี 2557

 • สุเพียร โภคทิพย์, ศิริพร จิรวัฒน์กุล. "เกิดใหม่ต้องปรับตัว" การปรับตัวอยู่กับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายของผู้หญิงอีสาน. สรรพสิทธิเวชสาร 2557; 35(1): 13-27. [ link to article.]

 • ปี 2555

 • ศรินรา ทองมี. ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลทางวิสัญญีต่อความวิตกกังวลของพ่อแม่ผู้ป่วยเด็กที่มารับการให้ยาสลบเพื่อผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้า ยโสธรเวชสาร. 2555; 14:119-29. [ link to article.]
 • สุเพียร โภคทิพย์. การพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดSTEMI ที่ได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดค้ำยันแบบฉุกเฉิน. สรรพสิทธิเวชสาร 2555; 33(1-3): 43-59 [ link to article.]

 • ปี 2552

 • ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน, อนงค์ศรี เสงี่ยมศักดิ์, กัลยา อุ่นรัตนะ, อรวรรณ เรืองชาติ, เดือนเพ็ญ หมื่นสี. ผลของการเตรียมผู้ป่วยล่วงหน้าก่อนได้การรับงับความรู้สึก ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก (คลินิกสุขกายสบายใจเมื่อใกล้วิสัญญี) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี สรรพสิทธิเวชสาร 2552; 30(1) : 35-48. [ link to article.]
 • ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน. บทความตีพิมพ์ เคล็ดไม่ลับ R2R บริบทโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลชุมชน เรื่อง พยาบาลดมยาผู้คิดหาวิธีคลายใจให้ผู้ป่วยผ่าตัด (ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน ผู้ทำ R2R) จัดทำโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2552; 50-74. [ link to article.]

 • ปี 2544

 • วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน, สมบัติ บวรผดุงกิตติ, สิริ สิริจงวัฒนา, ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน. การศึกษาประสิทธิผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อการลดลงของการส่งต่อผู้ป่วยทางศัลยกรรมไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน พบส. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี โรงพยาบาลขอนแก่น ปี พ.ศ. 2541 (ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) สรรพสิทธิเวชสาร 2544; 22(1) [ link to article.]

 • ปี 2543

 • ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน. โครงการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบอัตราการปนเปื้อนระหว่าง Transfer forceps ที่จุ่มน้ำยาทำลายเชื้อ และไม่จุ่มน้ำยาทำลายเชื้อที่ใช้งานในงานวิสัญญีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2542 (ได้รับทุนสนับสนุนจากกองโรงพยาบาลภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข) *ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2542 ณ. โรงแรมแอมบาสเตอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี. สรรพสิทธิเวชสาร 2543; 21(3) [ link to article.]

 • ปี 2542

 • ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน. การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการปนเปื้อนระหว่าง Transfer forceps ที่จุ่ม น้ำยาทำลายเชื้อ และไม่จุ่มน้ำยาทำลายเชื้อที่ใช้งานในงานวิสัญญีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2542 สรรพสิทธิเวชสาร 2543; 18(4). [ link to article.]

 • ปี 2540

 • ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน. การศึกษาภาวะแทรกซ้อน ทุพลภาพและเสียชีวิตในระหว่างการให้ยา ระงับความรู้สึกผู้ป่วยที่มาผ่าตัดในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2540 สรรพสิทธิเวชสาร 2540; 18(4) [ link to article.]

 • ปี 2537

 • ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน. การส่งต่อผู้ป่วยทางศัลยกรรมที่ไม่เหมาะสมไปโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ปี พ.ศ.2537 สรรพสิทธิเวชสาร 2537; 15(2). [ link to article.]
 • วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน, ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน. การส่งต่อผู้ป่วยทางศัลยกรรมที่ไม่เหมาะสมไปโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2537 ได้รับทุนสนับสนุนจากกองโรงพยาบาลภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข สรรพสิทธิเวชสาร 2537; 15(2) ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2537. [ link to article.]

 • ปี 2536

 • ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน. การศึกษาต้นทุนการดมยาสลบในส่วนวัสดุที่ใช้ในการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี พ.ศ. 2536 สรรพสิทธิเวชสาร ปีที่ 14(6). [ link to article.]

 • กลับหน้าเดิม