กลุ่มงานพัฒนาและส่งเริมงานวิจัย เป็นกลุ่มงานที่ตั้งขึ้นใหม่ในเดือน มิถุนายน 2561 ที่มีบทบาทในการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยของบุคลากรโรงพยาบาล ทั้งงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research: R2R) งานวิจัยทางคลินิก (Clinical Study) รวมทั้งงานวิจัยทางแพทยศาสตร์ศึกษา (Medical Education: Med Ed) ผ่านการปรับระบบสนับสนุนที่เอื้อต่อการทำวิจัย การฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น (Soft Skill) และการให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย (Consultation)สำหรับบุคลากร
        โดยมีพื้นฐานต่อยอดมาจากกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (R2R) ซึ่งผลักดันผ่านโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์วิจัย โดยตลอดช่วงระยะเวลามากกว่า 10 ปี สามารถสร้างแกนนำนักวิจัยผู้มีประสบการณ์ และนักวิจัยหน้าใหม่ในหน่วยงานต่างๆ ทั่วทั้งโรงพยาบาล มีทีมงานที่มีความผูกพันเหนียวแน่น มีความสามารถ ศักยภาพสูง มีความทุ่มเท และมีความหลากหลายความเชี่ยวชาญ มีกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และสามารถขยายเครือข่ายงานวิจัยภายในพื้นที่เขต 10 ที่เรียกว่า “เครือข่าย R2R อุบลศรีโสธรเจริญ” ซึ่งช่วยพัฒนางานวิจัยในเขตสุขภาพนี้อย่างมาก นอกจากนี้ในระยะหลังนี้ทีมของศูนย์วิจัยได้เป็นคณะกรรมการและวิทยากรเรื่อง R2R ในระดับประเทศด้วย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขไม่กี่แห่งที่ได้รับความไว้วางใจดังกล่าว ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวถือเป็นต้นทุนที่ดียิ่งของกลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย

ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนวิจัย
วันที่ 24 พ.ค. 2563


ประชุมการจัดการความรู้เรื่องการพัฒนาศูนย์วิจัยคลินิค ณ รพ.เชียงราย
12-14 ธ.ค. 2562


ICH-GCP
กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย
29-30 ต.ค. 2562


ประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย
15 พ.ย. 2561


ประเมินคุณภาพจากทีม QST
ผอ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์
31 พฤษภาคม 2561


กิจกรรมการนำเสนองานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน


ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย ประจำเดือน กค.61


การจัดเตรียมสถานที่และโครงสร้างกลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย

 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  


ข่าว - ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "Standard Course in Clinical Trial and GCP Training 2020" ในระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2563

>>เอกสาร <<